Tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE, ISODENT OY

Päivitetty 10.2.2022

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (GDPR) perusteella

Rekisterinpitäjä: IsoDent Oy, Y-tunnus 0651848-4

Osoite: Valtakatu 4 D, 96100, Rovaniemi

Yhteystiedot ja yhteyshenkilö: isodent.fi, Jyrki Isojärvi, 040 738 8916, jyrki.isojarvi@isodent.fi

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Rekisterin käsittelijä(t): Jyrki Isojärvi (13 artikla 1 d).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilörekisteri on perustettu potentiaalisen asiakas- ja palvelusuhteen hoitamiseksi

(6 artikla, käsittelyn lainmukaisuus, kohta b ja f).


Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö koostuu IsoDent Oy:n potentiaalisen asiakkaan yrityksen ja

yhteyshenkilön nimestä, sekä tarvittavista yhteystiedoista yrityksen tavoittamiseksi, ts.

sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero, sekä yrityksen toimipaikan osoite. Jos yhteys johtaa

asiakassuhteeseen, rekisteriin lisätään tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden

toimittamisesta ja laskuttamisesta.


Säännönmukaiset tietolähteet

Tallennettavat tiedot kertyvät pääsääntöisesti IsoDent Oy:n oman toiminnan kautta kuten

asiakkailta itseltään (esim. yhteydenotot sähköpostitse tai puhelimitse), tai IsoDent Oy:n

suorittaman potentiaalisten asiakkaiden haun tuloksena (esimerkiksi julkiset rekisterit, kuten

Google, Finder, Fonecta, jne. selaamalla).


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

IsoDent Oy voi tarvittaessa luovuttaa tietojanne tilitoimistolle mahdolliseen kirjanpitoon ja

laskutukseen liittyvien tehtävien hoitamiseksi.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

IsoDent Oy ei siirrä asiakastietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Rekisterisuojauksen periaatteet

IsoDent Oy käsittelee aineistoa pääsääntöisesti sähköisesti. Tilapäisesti tarvittava

manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa olevat tiedot on

suojattu organisaation ulkopuolisilta käyttäen palomuurin sisältävää tietoturvaohjelmaa, sekä 

vahvoin salasanoin.


Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus pyytää IsoDent Oy:ltä pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus

pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai

vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Lisäksi sinulla on

oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella

ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu 6

artiklan 1 kohdan a alakohtaan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohtaan. Sinulla on myös oikeus

tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Ohjeet tästä löydät sivulta tietosuoja.fi/etusivu (13

artikla, 2 b, c, d). Sinulla on myös oikeus tulla unohdetuksi, eli halutessasi IsoDent Oy poistaa tietosi

(17 artikla). Voit käyttää yllä olevia oikeuksia laittamalla viestiä osoitteeseen info@isodent.fi.

Suoritamme toimenpiteet välittömästi, tai viimeistään asetuksen vaatimassa 1 kuukauden

määräajassa.


Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja saatetaan säilyttää  yleisen edun mukaista arkistointitarkoitusta varten (89 artikla).

Tämä mahdollistaa sen, että rekisteröity, joka haluaa tulla unohdetuksi, välttyy vahingossa

tapahtuvalta uudelleenkontaktoinnilta, jos rekisteröidyn tiedot tulevat vastaan jossain

toisessa yhteydessä.

Lahjakortti